تبلیغات

<html dir="rtl">
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>::.هی فلانی! زندگی شاید همین باشد.::</title>
<style type="text/css">
 BODY {
  FONT-SIZE: 11px;
  COLOR: #000000;
  FONT-FAMILY:Tahoma;
  BACKGROUND-COLOR:#444444;
  background-image:url( https://www.sharemation.com/hamidpartovi/Pictures/space.jpg);
  background-attachment:fixed;
  background-repeat:repeat;
  background-position:top Middle;
  TEXT-ALIGN:center;
  Font-weight:none;

  SCROLLBAR-FACE-COLOR: #000000;
   SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #555555;
   SCROLLBAR-SHADOW-COLOR:White;
   SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #202020;
   SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff;
   SCROLLBAR-TRACK-COLOR: black;
   SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR:Black;
  }
 A:link {
  COLOR:black;
  TEXT-DECORATION: none;
  font-size: 11px;
  FONT-FAMILY:Tahoma;
  }
 A.a:link {
  COLOR:blue;
  TEXT-DECORATION: none;
  font-size: 11px;
  FONT-FAMILY:Tahoma;
  TEXT-DECORATION:none;
  }
 A:visited {
  COLOR: #494949;
  TEXT-DECORATION: none;
  font-size: 11px;
  font-family:Tahoma;
  FONT-WEIGHT: None;
  }

 A:hover {
  COLOR:blue;
  font-size: 11px;
  FONT-FAMILY:Tahoma;
  FONT-WEIGHT:none;
  TEXT-DECORATION:none;
  }
 .body {
  WIDTH:100%;
  }
 #body {
  BORDER-RIGHT:#707070 6px solid;
  BORDER-TOP:#707070 6px solid;
  BORDER-LEFT:#707070 6px solid;
  WIDTH:970px;
  BORDER-BOTTOM:#707070 6px solid;
  BACKGROUND-COLOR:Black;
  background-image:url( https://www.sharemation.com/hamidpartovi/Pictures/space.jpg);
  }

 #body .Title {
  MARGIN-TOP: 2px;
  FONT-WEIGHT: bold;
  FLOAT: left;
  MARGIN-BOTTOM: 4px;
  WIDTH: 502px;
  }

 #menu {
  FLOAT:right;
  WIDTH: 170px;
  /*height: 100px; font-size: 36px; filter: shadow(direction=30)*/
  }
 #menu .B {
  WIDTH: 155px;
  }

 #menu .top {
  BORDER-RIGHT: #4d4138 1px solid;
  BORDER-TOP: #4d4138 1px solid;
  BORDER-LEFT: #4d4138 1px solid;
  COLOR: #ffffff;
  Font-size:11px;
  BORDER-BOTTOM: #4d4138 1px solid;
  BACKGROUND-COLOR:#333333;
  }

 #menu .top P {
  MARGIN-TOP: 3px;
  MARGIN-BOTTOM: 3px;
  }

 #menu .Bx {
  BORDER-RIGHT: #4d4138 1px solid;
  BORDER-TOP: #4d4138 1px solid;
  BORDER-LEFT: #4d4138 1px solid;
  DIRECTION: rtl;
  BORDER-BOTTOM: #4d4138 1px solid;
  BACKGROUND-COLOR: #959595;
  TEXT-ALIGN: justify;
  COLOR:rgb(200,30,90);
  FONT-WEIGHT:none;
  font-size: 11px;
  }

 #menu .Bx P {
  MARGIN-TOP: 2px;
  MARGIN-BOTTOM: 2px;
  LINE-HEIGHT: 150%;
  MARGIN-RIGHT: 2px;
  }

 #menu2 {
  FLOAT:left;
  WIDTH: 170px;
  }

 #menu2 .B {
  WIDTH: 155px;
  }

 #menu2 .top {
  BORDER-RIGHT: #4d4138 1px solid;
  BORDER-TOP: #4d4138 1px solid;
  BORDER-LEFT: #4d4138 1px solid;
  COLOR: #ffffff;
  Font-size:11px;
  BORDER-BOTTOM: #4d4138 1px solid;
  BACKGROUND-COLOR:#333333;
  }

 #menu2 .top P {
  MARGIN-TOP: 3px;
  MARGIN-BOTTOM: 3px;
  }

 #menu2 .Bx {
  BORDER-RIGHT: #4d4138 1px solid;
  BORDER-TOP: #4d4138 1px solid;
  BORDER-LEFT: #4d4138 1px solid;
  DIRECTION:rtl;
  BORDER-BOTTOM: #4d4138 1px solid;
  BACKGROUND-COLOR: #959595;
  TEXT-ALIGN: center;
  COLOR:#000000;
  FONT-WEIGHT:none;
  font-size: 12px;
  }

 #menu2 .Bx P {
  MARGIN-TOP: 2px;
  MARGIN-BOTTOM: 2px;
  LINE-HEIGHT: 150%;
  MARGIN-right: 3px;
  }


 #Blog {
  FLOAT:right;
  MARGIN-LEFT:2px;
  WIDTH:616px;
  DIRECTION:rtl;
  TEXT-ALIGN:justify;
  }

 #Blog .TOP {
  BORDER-RIGHT: #4d4138 1px solid;
  BORDER-TOP: #4d4138 1px solid;
  FONT-SIZE: 10pt;
  BORDER-LEFT: #4d4138 1px solid;
  COLOR: #ffffff;
  BORDER-BOTTOM: #4d4138 1px solid;
  BACKGROUND-COLOR:#3d3d3d;
  }

 #Blog .TOP P {
  MARGIN-TOP: 2px;
  MARGIN-BOTTOM: 2px;
  MARGIN-RIGHT: 3px;
  }

 #Blog .Date {
  MARGIN-TOP: -18px;
  MARGIN-BOTTOM: 2px;
  MARGIN-LEFT: 8px;
  COLOR: #ebf0fa;
  TEXT-ALIGN: left;
  }

 #Blog .bx {
  BORDER-RIGHT: #4d4138 1px solid;
  BORDER-TOP: #4d4138 1px solid;
  BORDER-LEFT: #4d4138 1px solid;
  COLOR: black;
  LINE-HEIGHT: 150%;
  BORDER-BOTTOM: #4d4138 1px solid;
  BACKGROUND-COLOR: #bcbcbc;
  }

 #Blog .bx P {
  MARGIN-TOP:3px;
  MARGIN-RIGHT:10px;
  MARGIN-left: 10px;
  MARGIN-BOTTOM: 13px;
  LINE-HEIGHT: 150%;
  }
</style>
 <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
  <!-- Begin
  var msg = new Array();
  Stamp = new Date();
  today = Stamp.getDate();
  msg[1] = "به خاطر بسپار: همه را فهمیدن، همه را بخشیدن است";
  msg[2] = "به یاد داشته باش : قلب تو امروز بر اشك های دیشب خود می خندد، مانند درختی خیس كه پس از عبور باران می درخشد";
  msg[3] = "مشكلی كه حاضر نیستی با آن روبرو شوی، نمی توانی حل كنی!";
  msg[4] = "همه چیز در جهان در هر لحظه، همانگونه كه باید، روی می دهد. هیچ اشتباه و تصادفی در كار نیست!";
  msg[5] = "می دانی، آخرین سخن مسیح بر سر صلیب چه بود؟....برای دشمنانش، دعای خیر كرد؛ پدر ! آنها را عفو كن، زیرا نمی دانند چه می كنند!";
  msg[6] = "می دانی فرق بین خردمند و نادان چیست؟ برایت می گویم : خردمند از اشتباهات دیگران و نادان از اشتباهات خود پند می گیرد";
  msg[7] = "هرگز نمی توانید در حالی كه دستهایتان را در جیب خود كرده اید، از نردبان موفقیت و پیروزی بالا بروید";
  msg[8] = "به خاطر بسپار: شكست، یا می شكند یا شكسته می شود؛ بستگی به شما دارد!";
  msg[9] = "كسی كه دیروز و امروزش با هم یكسان باشد، یا معلول است یا مجنون!";
  msg[10] = "در آینه بگو: تو به همان اندازه خوبی كه هستی و اشتباهاتت فراوان است. بیا و خود را بپذیر. هنوز دیر نشده و هنوز فرصتی برای بازی باقی است!";
  msg[11] = "به خاطر بسپار: سخنان خداوند را جدی بگیر تا خداوند سخنان تو را جدی بگیرد!";
  msg[12] = "به یاد بسپار : سه چیز در زندگی انسان مهم است: اول آنكه مهربان باشید. دوم اینكه مهربان باشید و سوم آن كه مهربان باشید.";
  msg[13] = "";
  msg[14] = "";
  msg[15] = "";
  msg[16] = "";
  msg[17] = "";
  msg[18] = "";
  msg[19] = "";
  msg[20] = "";
  msg[21] = "";
  msg[22] = "";
  msg[23] = "";
  msg[24] = "";
  msg[25] = "";
  msg[26] = "";
  msg[27] = "";
  msg[28] = "";
  msg[29] = "";
  msg[30] = "";
  msg[31] = "";
 function writeTip() {
 document.write(msg[today]);
           }
       //  End -->
   </script>
<script language="JavaScript1.2">
<!--
var head="display:''"
function doit(header){
var head=header.style
if (head.display=="none")
head.display=""
else
head.display="none"
}
//-->
   </script>
</head>
<body>
 <img src=" http://ya-mahdi.info/upload/images/1071banner.JPG" width="970" height="189"><br /><br />
 <div id="Body">
  <br />
   <div id="Menu">
   <div class="B">
          <div class="top">
              <p>وبلاگ من</p>
          </div>
                <div class="Bx">
    <p>◊<a href="Http://[myblog]"><font face="Tahoma">خونه من</font></a><br />◊</font>
    <a href="mailto:Hamid.Partovi@Gmail.com?subject=About Your Weblog&body=Your Weblog is...."">
    ایمیل من</a></p>
    <center>
     <a href="javascript:scroll(0,0);"></a>&nbsp;[rss]&nbsp;[atom]
    </center>
     </p>
    <br />
                </div>
    </div>
            <br />
  <div class="B">
   <div class="top">
          <p>جستجو در وبلاگ </p>
   </div>
   
    <div class="Bx">
     <search>[searchbox]&nbsp;&nbsp;[searchbtn]</search>
    </div>
        </div><br />
  <div class="B">
       <div class="top">
                     <p>بایگانی.. </p>
      </div>
  <div class="Bx">
   <center><p>نویسنده
   <br />
   <Author><a href="[authorlink]">[authorname] ([authorpost])</a>
   <br />
   </Author>
    </p>
            <hr />
    <p>موضوعات<br />
     <Cats><a href="[catlink]">[catname] ([catarchive])</a>
                <br />
     </Cats>
    </p>
            <hr />
    <p>آرشیو<br />
     <Archive>
      <a href="[archivelink]">[archivedate] ([archiveposts])</a><br />
     </Archive>
    </p>
     <hr />
    <p>صفحات وبلاگ
    <br />
    <PAGES>[PageName]</PAGES>
    </p></center>
  </div>
           </div>
<br />

 <div class="B">
    <div class="top">
       <p>دوستان من.. </p>
    </div>
         <div class="Bx">
<br /><p><center>
<a  href="http://golbanoo.persianblog.com" target="_blank">نان وباران</a><br /><br />
<a  href="http://fatemmmeh.persianblog.com" target="_blank">خونه دل من</a><br /><br />
<a  href="http://darya71.persianblog.com" target="_blank">گاهی دلم برای خودم تنگ می شود</a><br /><br />
<a  href="http://jornalism.pib.ir" target="_blank">خبر نگار ۱7 ساله</a><br /><br />
<a  href="http://defdef.blogfa.com/" target="_blank">چارلی و فرشتگان</a><br /><br />
<a  href="http://ghader101.mihanblog.com" target="_blank">گاهی دلم برای خدا تنگ می شود</a><br /><br />
<a  href="http://aras101.mihanblog.com" target="_blank">از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر</a><br /><br />
<a  href="http://s7d1.persianblog.com" target="_blank">!!!!وبلاگ یه دیوونه که خدا هیچوقت تنهاش نمیذاره!!!!</a><br /><br />
<a  href="http://gasedakha.mihanblog.com" target="_blank">ترنم دلتنگی</a><br /><br />
</p>
        </div>
  <MARQUEE style="BORDER-RIGHT: blue 0px ridge;BORDER-TOP: blue 0px ridge;FONT-SIZE: 8pt;BORDER-LEFT: blue 0px ridge;COLOR:white; BORDER-BOTTOM: white 0px ridge;FONT-FAMILY:Tahoma;FONT-weight:none"
  direction="right" width="150" bgcolor=transparent height="20" behavior="fix"  scrolldelay="75" scrollamount="3">دوستان عزیز برای دادن لینک، لطفاً در بخش نظرات، لینک خود را وارد کرده تا پس از تأیید مدیر وبلاگ، در این قسمت قرار بگیرد.</marquee>
  <br />
 <div class="B">
    <div class="top">
        <p>آمار وبلاگ .. </p>
     </div>
           <div class="Bx">
       <p>
   <Static>
   امروز : [fulldatetoday]<br />
   آمار امروز : [today]<br />
   عزیزان دیروز : [lastday]<br />
   کلیه عزیزان: [all]<br />
   دلتنگیهای من : [totalpost]<br />
   محبتهای شما: [totalcomment]<br /><br />
   </Static>
      </p>
         </div>
             </div>
</div>
<br />
<br />
 </div>

<div id="Menu2" >
    <div class="B">
        <div class="top">
 <p>با تو می گویم</p>
         </div>
<div class="Bx">
<P align="justify"><font color="purple" size="2" >
 <b>
 <script>
  writeTip();
 </script>
 </b>

<br /></font></p>
</body>
</div></div><br />

<div class="B">
   <div class="top">
      <p>در پیشگاه بزرگان</p>
   </div>
         <div class="Bx">

<p>
    <SCRIPT language=JavaScript>
document.write('<marquee id="iescroller" direction="up" width="100%" height="140"  scrollamount="3" scrolldelay="250" style="border:1 solid white;background-color:#222222">');
iescroller.onmouseover=new Function("iescroller.scrollAmount=0");
iescroller.onmouseout=new Function("iescroller.scrollAmount=2");
document.write('<font size="1" face="tahoma" color="white">');
document.write('<Div align="justify">من شوق را به تو خواهم آموخت ، اعمال ما به ما وابسته است ، همچنان که درخشندگی به فسفر ... درست است که اعمال ما را می سوزانند ولی تابندگی ما از همین است و اگر روح ما ارزش چیزی داشته باشد در این بیان است که سخت تر از دیگران سوخته است .</div><br>');
document.write('</marquee>');
        </SCRIPT>
        </div>
 </div>
<br />
<div class="B">
<div class="top">

 <p>دلتنگیهای گذشته</p>
       </div>
 <div class="bx">
 <font color="purple" size="1"> <br />
<div align="right" color="red"><font color="green">کلیک کنید!</font></div>
<p style="cursor:hand" onClick="doit(document.all[this.sourceIndex+1])">خرداد 85</p>
<div style="display:none" style=&{head};>
 <p><a href="ذهن">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-68.aspx">ذهن آشفته</a><br /></p>
 <p><a href="ای">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-67.aspx">ای گل یاس کبودم فاطمه</a><br /></p>
 <p><a href="در">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-66.aspx">در میخانه</a><br /></p>
 <p><a href="به">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-65.aspx">به كجا چنین شتابان!</a><br /></p>
</div>
<p style="cursor:hand" onClick="doit(document.all[this.sourceIndex+1])">اردیبهشت 85</p>
<div style="display:none" style=&{head};>
 <p><a href="گزارشhttp://hamidjan.mihanblog.com/Post-64.aspx">گزارش</a><br /></p>
 <p><a href="باز">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-63.aspx">باز هم غریبه ها</a><br /></p>
 <p><a href="خدایا">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-62.aspx">خدایا شکر</a><br /></p>
 <p><a href="یه">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-61.aspx">یه عکس</a><br /></p>
 <p><a href="یه">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-60.aspx">یه داستان</a><br /></p>
 <p><a href="گله">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-59.aspx">گله از روزگار.....</a><br /></p>
 <p><a href="آخر">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-58.aspx">آخر غربت دنیاست اینجا</a><br /></p>
 <p><a href="(و">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-57.aspx">(و باز هم) درین همسایه</a><br /></p> 
 <p><a href="تولدم">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-56.aspx">تولدم مبارک!</a><br /></p> 
 <p><a href="زندگیhttp://hamidjan.mihanblog.com/Post-55.aspx">زندگی</a><br /></p>
 <p><a href="خدایا">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-54.aspx">خدایا شکرت</a><br /></p>
 <p><a href="امشب">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-53.aspx">امشب ای ماه به درد دل من تسکینی</a><br /></p>
 <p><a href="یاس">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-52.aspx">یاس همیشه بهار</a><br /></p>
 <p><a href="تولد">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-51.aspx">تولد علیرضا مبارک</a><br /></p>
 <p><a href="فرداhttp://hamidjan.mihanblog.com/Post-50.aspx">فردا</a><br /></p>
</div>
<p style="cursor:hand" onClick="doit(document.all[this.sourceIndex+1])">فروردین 85</p>
<div style="display:none" style=&{head};>
 <p><a href="راز">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-49.aspx">راز دل</a><br /></p>
 <p><a href="مایاhttp://hamidjan.mihanblog.com/Post-48.aspx">مایا</a><br /></p>
 <p><a href="جایزه">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-47.aspx">جایزه! جایزه! </a><br /></p>
 <p><a href="بگو">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-46.aspx">بگو یا رب</a><br /></p>
 <p><a href="در">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-45.aspx">در ساعت 5 عصر</a><br /></p>
 <p><a href="به">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-44.aspx">به دیدارم بیا امشب</a><br /></p>
 <p><a href="؟؟؟http://hamidjan.mihanblog.com/Post-43.aspx">؟؟؟</a><br /></p>
 <p><a href="در">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-42.aspx">در حسرت روزای بهاری</a><br /></p>
 <p><a href="چرخ">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-41.aspx">چرخ بر هم زنم...</a><br /></p>
 <p><a href="در">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-40.aspx">در این زمانه بی های و هوی لال پرست</a><br /></p>
</div>
<p style="cursor:hand" onClick="doit(document.all[this.sourceIndex+1])">اسفند 84</p>
<div style="display:none" style=&{head};>
 <p><a href="بدرود84،">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-39.aspx">بدرود84، سلام 85</a><br /></p>
 <p><a href="سلام">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-38.aspx">سلام نوروز ما بر حسین</a><br /></p>
 <p><a href="؟؟؟http://hamidjan.mihanblog.com/Post-37.aspx">؟؟؟</a><br /></p>
 <p><a href="باز">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-36.aspx">باز هفت سین سرور</a><br /></p>
 <p><a href="بد">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-35.aspx">بد نیست</a><br /></p>
 <p><a href="تو">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-34.aspx">تو را من سجده سجده می پرستم</a><br /></p>
 <p><a href="دوست">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-33.aspx">دوست دارم روی سنگ قبرم بنویسن...</a><br /></p>
 <p><a href="صفای">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-32.aspx">صفای دل</a><br /></p>
 <p><a href="خدایاااااااااااااااااااااhttp://hamidjan.mihanblog.com/Post-31.aspx">خدایااااااااااااااااااااا</a><br /></p>
 <p><a href="رها">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-30.aspx">رها در آسمان</a><br /></p>
 <p><a href="از">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-29.aspx">از دوری صیاد دگر تاب ندارم</a><br /></p>
 <p><a href="التماس">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-28.aspx">التماس دعا</a><br /></p>
 <p><a href="بدون">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-27.aspx">بدون شرح</a><br /></p>
</div>
<p style="cursor:hand" onClick="doit(document.all[this.sourceIndex+1])">بهمن 84</p>
<div style="display:none" style=&{head};>
 <p><a href="وداعhttp://hamidjan.mihanblog.com/Post-26.aspx">وداع</a><br /></p>
 <p><a href="غرور">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-25.aspx">غرور اصلاً زیبا نیست</a><br /></p>
 <p><a href="تقدیم">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-24.aspx">تقدیم به هیچکس</a><br /></p>
 <p><a href="درخواستhttp://hamidjan.mihanblog.com/Post-23.aspx">درخواست</a><br /></p>
 <p><a href="تا">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-22.aspx">تا پایان امتحانات!</a><br /></p>
</div>
<p style="cursor:hand" onClick="doit(document.all[this.sourceIndex+1])">دی 84</p>
<div style="display:none" style=&{head};>
 <p><a href="یه">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-21.aspx">یه شعر</a><br /></p>
 <p><a href="دیگه">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-20.aspx">دیگه خسته شدم..</a><br /></p>
 <p><a href="جواب">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-19.aspx">جواب این سوالو خیلی فوری بدید :</a><br /></p>
 <p><a href="یه">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-18.aspx">یه سوال</a><br /></p>
 <p><a href="درد">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-17.aspx">درد دل</a><br /></p>
 <p><a href="آهاااااای">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-16.aspx">آهاااااای دلم گرفته...</a><br /></p>
</div>
<p style="cursor:hand" onClick="doit(document.all[this.sourceIndex+1])">آذر 84</p>
<div style="display:none" style=&{head};>
 <p><font color="pink">خوشبختانه تو این ماه دلتنگی نداشتم!</font><br /></p>

</div>
<p style="cursor:hand" onClick="doit(document.all[this.sourceIndex+1])">آبان 84</p>
<div style="display:none" style=&{head};>
 <p><a href="یه">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-15.aspx">یه شعر از یه دوست!!!</a><br /></p>

</div>
<p style="cursor:hand" onClick="doit(document.all[this.sourceIndex+1])">مهر 84</p>
<div style="display:none" style=&{head};>
 <p><a href="تنهاییhttp://hamidjan.mihanblog.com/Post-13.aspx">تنهایی</a><br /></p>
 <p><a href="خیلی">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-12.aspx">خیلی دلم گرفته بود، یه شعر گذاشتم از بزرگترین شاعر معاصر (قاصدک)</a><br /></p>
 <p><a href="یه">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-11.aspx">یه شعر از دوست عزیزم امید(بوسه)</a><br /></p>
 <p><a href="حدیث">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-10.aspx">حدیث روز</a><br /></p>
 <p><a href="امشب">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-9.aspx">امشب زپشت ابرها بیرون نیامد ماه</a><br /></p>
 <p><a href="حرفای">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-8.aspx">حرفای عاشقانه</a><br /></p>

</div>
<p style="cursor:hand" onClick="doit(document.all[this.sourceIndex+1])">شهریور 84</p>
<div style="display:none" style=&{head};>
 <p><a href="ان">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-5.aspx">ان الله علی کل شیء قدیر</a><br /></p>
 <p><a href="آرزوی">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-4.aspx">آرزوی بعد از مزگ</a><br /></p>
 <p><a href="بالهایت">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-3.aspx">بالهایت را کجا جا گذاشتی؟</a><br /></p>
 <p><a href="غزلی">http://hamidjan.mihanblog.com/Post-2.aspx">غزلی چون خود شما زیبا</a><br /></p>
 <p><a href="سلامhttp://hamidjan.mihanblog.com/Post-1.aspx">سلام</a><br /></p>

</div></font>
</br>
</p>
 </div><br />

<div class="B">
       <div class="top">
 <p>آوای دلتنگی</p>
        <FONT class=content><EMBED style="BORDER-RIGHT: silver 1px ; BORDER-TOP: silver 1px ; BORDER-LEFT: silver 1px ; BORDER-BOTTOM: silver 1px "
  src="https://www.sharemation.com/hamidpartovi/Moein1.mid" width="155" height="48" LOOP="TRUE"
  AUTOSTART="TRUE" controls="controlpanel"></FONT> <br /><br />
  </div></div></div></div>
 <div id="Blog">
     <Blog>
  <div class="top"><p><font face="Wingdings 2">© </font>[title]</p></div>
     <div class="Date">[fulldate]</div>
        <div class="bx">
   <p>[post]<p>
   <center>[continue]</center>
   <p>نوشته شده در ساعت [time] توسط : [author]
   </p>
   <P style="margin-top: -18px; direction:rtl; text-align:left;margin-left:8">|<a href="[postarchive]">+</a>| <a href="[jcommentlink]">احساست چیه؟...میگی برام؟ ([comments])نظر</a></P>
       </div>
  <br />
 </Blog>

    <p ALIGN="center"><FONT  color="white" size="1">بقیه صفحات وبلاگ
    <br />
    <PAGES><b><big>[PageName]</big></b></PAGES></font>
    </p> 

<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
<BODY>
<SCRIPT language=javascript>
  message1     =
                "به دیدارم بیا هر شب ^" +
                "  در این تنهایی تنها و تاریک خدا مانند،  ^"+
                " * '`·.¸¸.·´دلم تنگ است '`·.¸¸.·´´* ^" +
                " * *   بیا ای روشن ، ای روشن تر از لبخند  * * ^" +
                 "  '`·.¸شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهیها¸.·´´  ^" +
                " **دلم تنگ است**^"  +
 "شب افتادست و من تنها و تاریکم ^" +
                "  و در ایوان و در تالاب من دیری است در خوابند،  ^"+
                " * '`·.¸¸.·´پرستوها و ماهیها'`·.¸¸.·´´* ^" +
                " * *   و آن نیلوفر آبی  * * ^" +
                 "  '`·.¸بیا ای مهربان با من¸.·´´  ^" +
                "  '`·.¸بیا ای یاد مهتابی ¸.·´´  .^"

  scrollSpeed = 50
  lineDelay   =500
  txt         = ""
  function scrollText(pos) {
    if (message1.charAt(pos) != '^') {
      txt    = txt + message1.charAt(pos)
      status = txt
      pauze  = scrollSpeed
    }
    else {
      pauze = lineDelay
      txt   = ""
      if (pos == message1.length-1) pos = -1
    }
    pos++
    setTimeout("scrollText('"+pos+"')",pauze)
  }
  // Unhide -->
scrollText(0)
</SCRIPT>

</html>